Home

Forskning

Forskning är en aktiv, planmässig och metodisk undersökning (studier) som bedrivs av forskare för att få nya kunskaper och öka vetandet. Vetenskap är sådan forskning (akademisk forskning, industriell forskning, viss privatforskning, med mera) som har resulterat i vetenskaplig eller akademisk publicering Forskning vid Karolinska Institutet. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen. Forskningen spänner över ett brett fält - från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och global hälsa. Delta i en global studie om ätstörningar Hitta fler studier som söker.

I varje nummer av Forskning & Framsteg förklarar vi hur något fenomen i vår vardag fungerar. Vad vill du veta nästa gång? Skriv till oss och berätta: fraga@fof.se Prenumerera på Forskning & Framsteg! Tidskriften med faktakollade och ögonöppnande reportage och vetenskapsnyheter utkommer med 10 nummer per år. Prenumerer Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning

Forskning - Wikipedi

Artiklar om forskning. Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Läs mer om hur det går till här Stöd forskning - ge en gåva Ekonomiska bidrag kan leda till avgörande forskningsresultat som är av direkt nytta för samhälle och människa. Stöd forskning Lunds universitet har ett av Skandinaviens starkaste och bredaste forskningsutbud. Sök i vår forskningsportal. Utbildning på forskarnivå. Starka forskningsmiljöer

Forskning Göteborgs universitet har en bred och framgångsrik forskning som präglas av mångvetenskapligt samarbete och är nära knuten till utbildningen. Våra drygt 3 000 forskare, lärare och doktorander forskar om allt från utvecklingsbiologi, logistik och genusfrågor, till statsvetenskap, design och medeltidshistoria Forskning Välkommen till vår nyhetssida där du kan läsa mer om den fascinerande värld som utgörs av Mittuniversitetets forskning. Mer än 500 forskare deltar i digital konferens om hållbar utvecklin

Forskning. Syftet med all forskning är att nå ny kunskap. Med ny kunskap vill vi förstå hur samhällsutvecklingen kan komma att påverka framtiden. Vi vill dessutom förebygga och förstå skador, både skador som finns idag och skador som vi tror kommer att finnas i framtiden Cell-, molekylär- och strukturbiologi. Denna forskning berör kunskapen om cellerna och deras uppbyggnad och funktion i normaltillståndet och vid sjukdom. Forskningen innefattar bland annat studier av gener och deras uttryck, proteiner och andra organiska ämnen och i den levande cellen. Cirkulation och respiration Forskning Genom vår forskning vill vi bidra till ett gott samhälle - ett samhälle som vilar på demokratisk grund och som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart för nuvarande och kommande generationer Forskarutbildning. Utbildning på forskarnivå bedrivs inom fem fakulteter vid Malmö universitet. Malmö universitet har examenstillstånd inom sju områden omfattande 17 forskningsämnen. Forskarutbildning

Forskning vid Karolinska Institutet Karolinska Institute

 1. Forskning vid Linnéuniversitetet. Vår forskning sträcker sig över många olika ämnesområden och är erkänd både nationellt och internationellt. Den genomsyras av vår ständiga strävan att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Forskningen vid Linnéuniversitetet är bred
 2. Plattformar för forskning. Om plattformarna; Digitalisering; Energi; Industriell transformation; Life Science Technology; Material; Transpor
 3. Den forskning som vi initierar och samordnar syftar till att göra vetenskapliga upptäckter och att omvandla dem till evidensbaserade metoder till nytta för patienter i den psykiatriska vården. Forskningen berör många sjukdomsområden till exempel ångest, psykos, ätstörning, beroende och schizofreni

Forskning vid Uppsala universiet - Styrkeområden, forskningutmaningar och strategiska forskningcentrum och forskningsprogram Örebro universitet bedriver forskning inom inte mindre än 36 olika ämnen, fördelade över vetenskapsområdena humaniora och socialvetenskap, medicin och hälsa samt naturvetenskap och teknik. Här kan du enkelt söka bland våra forskningsmiljöer, grupper, projekt och ämnen Med begreppet Forskning och utveckling (FoU) avser vi grundforskning och tillämpad forskning, utvecklings- och utvärderingsprojekt samt forskningsinformation. RF stöder idrottsrelaterad forskning både genom ekonomiskt stöd till Centrum för idrottsforskning (CIF) och genom egen beställarstyrd forskning

Barn som själva tar sig till skolan mår och presterar

Forskning & Framsteg För dig som är nyfiken på allva

 1. Forskning. Forskning pågår runt om i världen för att ta reda på varför vissa blir sjukare än andra i covid-19. Svaren är flera, men en ny teori är arvet från neandertalarna. För några månader sedan upptäckte man att en gen gav svårare covid-19, men nu har man hittat en annan gen som ger skydd mot allvarligare sjukdom
 2. Vi är övertygade om att forskning som genomförs tillsammans med andra verksamheter i samhället blir mer relevant - för alla. På så sätt skapar vi nytta, utveckling och vinst för alla parter. Våra spetsområden är produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande. Vi forskar för samhällsförändring. För framtiden
 3. Forskning genomsyrar miljön. Vår konstnärliga forskningsmiljö består av doktorander, externfinansierade forskare, konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt samt den forskning som undervisande personal utför inom sina tjänster. Även våra fristående kurser på avancerad nivå bedriver pedagogik som har forskningsmässig karaktär
 4. Forskning Chalmers är ett fullskaligt tekniskt universitet med både vetenskapligt djup och tvärvetenskaplig bredd. Nyfikenhetsdriven grundforskning är därför lika självklart som tillämpad forskning för att lösa konkreta samhällsutmaningar. Våra 2 300 forskare, lärare och doktorander.
 5. Forskning som gör skillnad. Det som gör Linköpings universitet speciellt är nytänkande och öppenhet mellan ämnen och fakulteter, vilket har lett till flera världsledande forskningsmiljöer. Förutom vetenskapliga frågeställningar strävar vi efter att ta oss an frågor som kan vara till nytta för hela samhället
 6. Forskning Undermeny för Forskning. Hitta forskning. Excellent forskning Undermeny för Excellent forskning. Möt våra excellenta forskare. ERC-anslag. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse - projektanslag. Riksbankens Jubileumsfond. Wallenberg Academy Fellows. Wallenberg Clinical Scholar
 7. Forskning och utveckling, FoU, är en viktig del av framtiden för oss i Region Västerbotten

Forskning i samverkan som förändrar Sverige: Jönköpingsmodellen. Onsdag 26 maj lanseras det andra exemplet från Jönköping University (JU) i en serie av goda exempel från de lärosäten och regioner där M.. Karolinska Institutet står för den enskilt största andelen medicinsk forskning vid universitet och högskolor i Sverige. Forskningen spänner över ett brett fält - från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och global hälsa - och kan beskrivas i nio övergripande områden. Vi ingår även i regeringen satsning på de så kallade strategiska.

Forskning - Stockholms universite

Forskning om: stadsodling, kollektivavtal, coronadagböcker, ungdomars social tillit, hållbar konsumtion, omsorg i familjelivet, syskonvåld och syskonbråk, AI och big data i biomedicin, urban kreativitet, arbetslivet, kvinnor i narkotikahandel, sex mot betalning, otrygghet i Sverige, relationen mellan underrättelsetjänster och massmedier finns här bland mycket annat Vår forskning och utbildning ska långsiktigt göra skillnad i samhället. Med all vår bredd och styrka ska vi stödja en hållbar utveckling, samverka med det omgivande samhället och verka för öppenhet och respekt Forskning som innebär behandling av vissa personuppgifter ska etikprövas oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte. Även forskning som utförs med en metod som innebär uppenbar risk att skada forskningspersonen ska etikprövas, vilket även kan gälla exempelvi Forskning. Jämställdhet - en del av arbetsmiljöarbetet; Det här håller tandvårdens anställda friska; Så blir du en bättre chef på distans; 3 sätt att motverka mobbning på jobbet; Så kan mobbning på jobbet trappas upp; Visa alla..

Vår forskning genomförs både i ett långsiktigt perspektiv för kunskapsuppbyggande verksamhet och i mer kunskapstillämpande verksamhet. Då används forskning och utveckling, analyser med mera för att besvara mer kortsiktiga problemställningar från uppdragsgivarna Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen

Japanske kirsebærtre avslører klimaendringar | Aktuelt | UiB

Artiklar om forskning - Skolverke

 1. samlingen av regler och riktlinjer för forskning. Retriever: Nyheter. Förhastad forskning - ännu ett pandemiproblem 2021-05-31 Emma Frans: Märkligt att själva ta så lätt på etik 2021-05-31 Ledamöter i etiknämnd försökte stoppa studie om invandrarbrott 2021-05-3
 2. sta detalj i sin omgivning och reflekterar mer. Flera olika studier har bekräftat att högkänslighet är på gott och ont
 3. Klinisk forskning är en förutsättning för en kunskapsbaserad och jämlik sjukvård. Forskningen förutsätter vårdens strukturer och resurser, utgår från de behov som finns i hälso- och sjukvården och förväntas leda till patient- och samhällsnytta. Vetenskapsrådet har olika uppdrag som rör klinisk forskning
 4. Malin Lönnerblads forskning visar att alla barn som behandlats för en hjärntumör bör uppmärksammas när de börjar eller kommer tillbaka till skolan efter en hjärntumörsbehandling. Att göra uppföljningar under hela skolgången är viktigt då svårigheterna inte försvinner utan snarare kan öka med åren
 5. Forskning på Instagram. Besök Kauresearch på Instagram. Sök publikationer och avhandlingar. Hitta publicerad forskning från Karlstads universitet i vår sökbara databas. Aktuella disputationer. Vid en disputation presenterar och försvarar en doktorand sin avhandling offentligt
 6. Forskning Vår forskning syftar till att leverera bästa möjliga kunskapsunderlag för frågor som direkt eller indirekt berör våra forskningsområden. Vi studerar konsekvenserna av olika policyalternativ via direkta utvärderingar och skapar också en ökad förståelse för politikens förutsättningar via studier av hur för politiken relevanta sammanhang fungerar
 7. och bygga kompetens, konkurrenskraft och välfärd. I propositionen föreslår regeringen kraftiga höjningar av anslagen för forskning och utveckling i hela landet. Redan i år ökas anslagen med 3,4 miljarder kronor,.

Forskning - umu.s

Institutionens forskning är uppdelad i tre profilområden - allmän statistikproduktion, bayesiansk inferens och design av planerade försök. Dessa tre profilområden baseras på de professurer vi har på institutionen. Forskning bedrivs även inom områden som inte klassificeras in i profilområdena Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser medel för forskning. Vilken forskning vi väljer att finansiera beror på flera faktorer. Bland annat utgår vi från hur läget i omvärlden - både nationellt och internationellt - påverkar vårt behov av ny kunskap Forskning Teologiska institutionen. PÅ VÄG MOT NY KUNSKAP OM RELIGION. Forskningen på Teologen kännetecknas av ett fritt och öppet kunskapssökande där ökad kunskap och förståelse för religioner och livsåskådningar, både i det nära samhället och i ett vidare globalt sammanhang står i fokus

Det finns en mångfald av olika vetenskapliga kompetenser inom det breda området kultur och hälsa. Här lyfter vi fram ett axplock av den forskningen: publikationer ur olika discipliner och forskningscentra i Sverige och övriga världen. Saknar du någonting på listorna? För frågor och tips som rör forskning, kontakta strateg Ulrika Lindblad ulrika.lindblad@sll.se Den omfattar forskning på levande personer, men också forskning på avlidna och på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning

Forskning Lunds universite

Forskning Göteborgs universite

Det är Neurologi i Sverige som lyfter fram uppmärksammad forskning i Nature Medicine. Studien kastar nytt ljus över Alzheimers sjukdom, den vanligaste demenssjukdomen.Med hjälp av artificiell intelligens, i form av maskininlärning, och PET-kamera har hjärnavbildningar av 1143 personer analyserats Genom tvärvetenskaplig forskning inom fyra strategiska områden - Hållbar stadsutveckling, Hälsofrämjande arbete, Innovativt lärande samt Intelligent industri - bidrar Högskolan till att möta många av de utmaningar som vårt samhälle står inför Forskning och Innovation På Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedrivs forskning med tvärvetenskaplig bredd och spets. Vi utvecklar vården genom att stärka innovationer och klinisk forskning i nära och bred samverkan med akademi, näringsliv och patienter Luftens kemiska sammansättning spelar stor roll för klimatet och vår hälsa. God luftkvalitet är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. På SMHI bedrivs luftmiljöforskning för ökad kunskap om processerna som påverkar spridningen av l.. Starta dialogen om hur ni kan dra nytta av forskning om arbetsmiljö! Forskning på 5 är ett snabbt och enkelt stöd, för möten och samtal på jobbet

På SLU i Skara finns forskningskompetens som kan ge tillräckligt stöd för att arbeta vidare inom området interaktion människa-djur. Flera projekt är gjorda inom området djur och människors hälsa Pågående forskning Publikationer i urval Doktorander knutna till EconSec Forskarstudier Undermeny för Forskarstudier. Doktorandhandboken Forskningsprojekt Forskningsseminarier i rättssociologi Publicerad forskning Uppdragsforskning Forskning Forskningsprojekt. Forskning när den är som bäst är att komma på något nytt - ett samband ingen vetat om tidigare Astrid Gräslund är inte bara en legendarisk forskare inom biofysik - hon blev även den första kvinnliga ledamoten att väljas in i Nobelstiftelsens styrelse

Kvalitetssäkrad forskning. I Högskolelagen och Högskoleförordningen formuleras de kvalitetskrav som är utgångspunkter för kvalitetssäkring av forskning vid ett lärosäte. Utöver högskolelag och högskoleförordning spelar nationella och internationella överenskomna ramverk och riktlinjer för forskning en viktig roll för kvalitetsarbetet avseende forskning vid KI Hälsohögskolan. Vid Hälsohögskolan bedrivs forskning om hälsa, vård och socialt arbete med samhällsrelevans och högsta kvalitet. CHILD - Children, Health, Intervention, Learning och Development (tillsammans med Högskolan för lärande och kommunikation) A.D.U.L.T. - Activity, Daily Life, Utility, Lifestyle, Transitio Forskning vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Institutionen för folkkhälsovetenskap bedriver forskning inom en rad olika områden, främst inom ojämlikhet i hälsa och inom alkohol-, drog- och spelfrågor . Forskningsnyheter Forskning i korthet är en serie publikationer från Forte som kort beskriver kunskapsläget inom ett utvalt samhällsrelevant område. Varje publikation tas fram av en grupp forskare och samhällsföreträdare och granskas av minst en utomstående forskare

Andelen externfinansierad forskning är 66% (2019) och våra främsta bidragsgivare är KK-stiftelsen, EU, Västra Götalandsregionen och privata företag. På Högskolan i Skövde har vi fem forskningsmiljöer, tre av dessa: systembiologi, informationsteknologi samt Virtual Engineering bildar basen för INFINIT Följer du länkarna till de enskilda forsknings­avdelningarna så hittar du mycket informa­tion om den forskning som bedrivs vid Fysikum. Arbetar du inom media eller industri och behöver komma i kontakt med en forskare som kan svara mer djupgående på frågor inom ett specifikt område så kan du kontakta Fysikums informationsansvariga (via fysinfo@fysik.su.se) så blir du kontaktad av en. Forskning VKV skapar, samlar och sprider forskning inom våld i nära relationer. VKV samverkar och deltar också i regionala, nationella och internationella forskningsnätverk

Forskning - miun.s

Forskning. Textilhögskolan har ett nationellt ansvar för forskning inom området textil och mode genom såväl fördjupning av det konstnärliga perspektivet, som samverkan mellan konst och vetenskap Forskning. Vi är helt övertygade om att forskare kommer hitta ett botemedel och lösa diabetesgåtan. Tack vare forskningen överlever allt fler, men vi har fortfarande en bit kvar Som doktorand är du en av framtidens nyckelpersoner. Du bidrar till universitetets forskning och är en betydelsefull representant för Uppsala universitet. Det löpande ansvaret för doktorander har institutionen medan Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret och tillsynsansvaret för utbildningen

Forskning. Ett av våra mest grundläggande syften är att initiera, stödja och medverka i vetenskaplig forskning runt yoga och dess mätbara effekter. Sedan 1998 har MediYoga medverkat i 90% av den vetenskapliga forskningen på yoga i Sverige Forskning. Det har skett många framsteg sedan insulinet upptäcktes 1921. Även om det idag ännu saknas medel för att bota diabetes så har bättre behandlingar lett till att den förväntade livslängden ökat och riskerna för komplikationer minskat hos diabetespatienter Konferensen ges digitalt via zoom. Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och tidskriften Högre utbildning inbjuder till den andra konferensen på temat Forskning om högre utbildning den 19-20 maj 2021.. Initiativtagare till konferensen var Lunds universitet som våren 2018 anordnade ett unikt tillfälle för samverkan lärosäten emellan för att stärka forskningsfältet.

Forskning - Länsförsäkringa

Forskning och utveckling (FoU) och innovation är bärande delar av tillväxt- och utvecklingsstrategier såväl i Europa som i Sverige Forskning. Den geologiska forskningen är grunden för att föra geovetenskapen och dess tillämpningar framåt. SGUs bidrag är att ge stöd till universitet och högskolor, bedriva egen forskning samt delta i olika nätverk och samarbetsprojekt

Forskningsområden vid Karolinska Institutet - k

Här samlar vi alla artiklar om Forskning & vetenskap. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: . Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Forskning & vetenskap är: Lena Einhorn, Covid-19, Dagens Nyheter och Säpo Vår forskning, den grundläggande liksom den tillämpade, kan klustras till fem områden. Den tar avstamp i gedigna kunskaper i kemi, matematik och fysik. Utveckling av nya material sker inom alla discipliner Forskning Historiska museet ingår i myndigheten Statens historiska museer som har en forsknings- och utvecklingsmiljö med forskare engagerade i olika projekt. Ofta är projekten samarbeten med andra museer, universitet och högskolor eller med andra organisationer Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro visar att syrebrist i magtarmkanalen kan uppstå även hos hjärtkirurgiska patienter som access_time 2021-05-21 11:27 Ökat hälsofrämjande arbete på vårdcentraler kan ge patienter ett friskare li Forskning i specialpedagogik. Vid Specialpedagogiska institutionen bedrivs forskning utifrån en variation av teoretiska perspektiv och metodiska tillvägagångssätt, vilket väl speglar den tvärvetenskapliga karaktär som kännetecknar specialpedagogik som vetenskapligt ämne

Forskning - Högskolan Dalarn

Vi stödjer främst forskning och utveckling kring tidig och säker diagnostik samt mer effektiva och skonsamma behandlingsmetoder. * Utdelade medel hittills under 2021. Prostatacancerfonden har de senaste åren delat ut över 55 miljoner kronor i medel till svenska forsknings- och utvecklingsprojekt inom prostatacancerområdet Forskning som gör skillnad. Högskolans forskning utgår från sex prioriterade områden som är baserade på utbildningens behov liksom behov i det omgivande samhället Forskning. Forskningen vid institutionen rör händelser under ett långt tidsspann, från medeltid till 2000-tal. Forskningsprojekt Forskarutbildning Seminarier Publikationer Skriv ut. Postadress, e-post, telefon. Historiska institutionen Box 628 751 26 Uppsala. info@hist.uu.se Forskningen är indelad i tre avdelningar: arbetsmarknadsekonomi, välfärd och levnadsnivå, samt socialpolitik.Större delen av SOFI:s forskning är externfinansierad, framför allt från forskningsråden. I flera av våra forskningsprojekt samarbetar vi över ämnesgränserna Vår forskning inom obstetrik och gynekologi innefattar kvalitativa och kvantitativa metoder, laborativ och epidemiologisk inriktning. Vi har flera stora kohorter som vi följer, vi arbetar med biobanksmaterial kring cancer och graviditet, och satsar allt mer på interventionsforskning

SVA bedriver behovsmotiverad forskning av internationellt hög klass, främst inom områdena zoonoser, epizootiska och endemiska sjukdomar samt kemiska risker. Utmärkande för vår forskning är en unik bredd och aktualitet Forskning Vid Institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs forskning inom ämnesdidaktik, skol- och utbildningshistoria samt skol- och utbildningssociologi. Sedan Institutionen för utbildningsvetenskap grundades i mars 2011 har en utbildningsvetenskaplig forskningsmiljö byggts upp Forskning Musiken, teatern och dansen är centrala mänskliga behov - och därmed viktiga kunskapsområden. Forskningen vid Musikverket är länken mellan kulturarv och nyskapande. Musikverket och forskningen Musikverket har i uppdrag att arbeta för ökad kunskap om musik, teater, dans och människors användning av det kulturella arvet. Kunskapen ska vara grundad på forskning och.

Årets dagar - pressbilder | Nordiska museetFlickan man inte ser | Special Nest

Forskning Malmö universite

Forskning - Nyheter, artiklar, reportage och video. Sköldpaddan lever kvar - första som hittas vid liv på 100 år . Forskning: Därför lär framtida pollensäsonger bli värre Sophiahemmet Högskola har en lång tradition av forskning inom vårdområdet. Vårt forskningsområde Människan i sjukdom, vård och hälsa belyser patienters erfarenheter av vården, reaktioner på sjukdom och vägen till återvunnen hälsa.. Dessutom studeras samband, bestämningsfaktorer och prognostiska faktorer i relation till hälsa och sjukdom Forskning Institutionen för neurovetenskap . Vid Institutionen för neurovetenskap bedrivs forskning om nervsystemets normala funktion och utveckling, om de förändringar som uppstår vid sjukdomar och skador i nervsystemet, samt om nya behandlingsmöjligheter för patienter med dessa tillstånd Forskning Undermeny för Forskning. Inresande forskningspraktikanter Jobba online Undermeny för Jobba online. Onlineetikett Kompetensutveckling Resor i tjänsten Undervisning Undermeny för Undervisning. Lärplattformen Canvas på Institutionen för psykologi Om webbplatsen Kontakt. VÅR FORSKNING Ända sedan starten har vi integrerat FoU i vår verksamhet. Vi vill vara ett gott exempel bland privata vårdgivare och visa att forskning och utveckling kan bedrivas även utanför universitetssjukhusen

Medicinsk forskning i Umeå har en stark tradition inom genetik, molekylärbiologi och neurologi. Här finns också goda kunskaper om exempelvis sällsynta norrlandssjukdomar och svåra men mer sällsynta sjukdomar som ALS Forskning Våra forskargrupper verkar inom centrala områden som demokratisering, globalisering, diplomati, freds- och konfliktvetenskap. Statsvetenskapliga institutionens omfattande forskningsverksamhet gör institutionen till en av de största forskningsmiljöerna i statsvetenskap i Sverige och vi känner oss stolta över vår förmåga att locka till oss externa medel Nationellt forum för odontologisk forskning Svenska Tandläkare-Sällskapet har anordnat två forskningskonferanser den senaste med tema Vetenskap och klinik i samverkan under 2019. Syftet med konferensen var att konferensen skulle fungera som en mötesplats för den odontologiska forskningen och de kliniska verksamheterna i tandvården

Forskning vid Linnéuniversitetet - lnu

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna Forskning är en av universitetets huvuduppgifter. Psykologiska institutionen bedriver forskning inom alla psykos huvudområden, se Forskningsområden.. Många av våra forskargrupper och forskningsprogram presenteras på en särskild sida. Om du inte vet vilken avdelning en speciell grupp hör till så är detta den bästa ingången Forskning vid Kriminologiska institutionen Kriminologiska institutionen bedriver forskning inom en rad olika områden, som brottsutveckling, kriminal- och narkotikapolitik, ungdomsbrottslighet, företags brottslighet, återfall i respektive upphörande med brott, åtgärder mot brott, utsatthet och rädsla för brott

Forskning KT

Forskning inom kostvetenskap. Kostvetenskap handlar om matens betydelse för människan i det moderna konsumtionssamhället. Forskningsämnet kostvetenskap klargör den komplexitet som mat och måltider utgör hos enskilda individer,. På Konstfack bedrivs forskning på både konstnärlig och vetenskaplig grund inom områdena design, konst, konsthantverk, visuell kommunikation och bildpedagogik. Unik forskningsmiljö Konstfacks miljö är unik genom kombinationen av högspecialiserade verkstäder och en levande intellektuell miljö Vår forskning synliggör det andra intressen gärna osynliggör. Management, organisering & arbete Undermeny för Management, organisering & arbete Utveckling av ledning och styrning i komplexa organisatione Forskning Forskningen vid Konstnärliga fakulteten i Malmö bedrivs vid de institutioner, enheter och forskningscentra som tillhör fakulteten. Fakulteten ger konstnärlig forskarutbildning med inriktning fri konst, musik respektive teater och forskarutbildning i musikpedagogik Forskning. Vår forskning bidrar till en ökad förståelse för hur företag och andra organisationer fungerar, styrs och utvecklas i en global kontext. Konferens: Juridiken och den större publiken, 19-20 augusti 202

Forsknin

BTH:s forskning bidrar till att lösa samhällets utmaningar. Här kan du läsa mer om vår forskning och hur vi bidrar till att göra skillnad Forskning. Forskningen vid Naturvetenskapliga fakulteten täcker breda kunskapsområden: från atomkärnans elementarpartiklar till universums yttersta gränser; från cellens sinnrika mikrokosmos till havens komplexa ekosystem. Kanske är det just kombinationen av bredd och djup som resulterar i forskningsframgångarna

Plasthvalen | Universitetsmuseet i Bergen | UniversitetetSe! Kjenn! - små barns møte med maling som material og

Forskning. Det pågår forskning vid de flesta institutioner med verksamhet i Visby.Det är dock forskningen inom ett par ämnen som är unika för just Campus Gotland, nämligen inom energiteknik, kulturvård samt inom speldesign Forskning Exempel på pågående forskning Sök forskare och forskning Hedersdoktorer Samverkan Samverkan med skolan Aktiviteter för allmänheten Kontakt Dekan, prodekan och vicedekaner Institutioner Fakultetskansliet Pressansvarig Studievägledar Vår forskning bedrivs på två olika campus (Ångström och BMC) där varje institution har sin egen forskningsinriktning, du kan läsa mer om våra institutioner nedanför. Institutionen för kemi - BMC. Det genomsyrande temat för forskningen är syntes och analys av molekyler och deras uppbyggnad Upattad artikelserie om forskning. Sedan 2006 har tidningen Fysioterapi under vinjetten Forskning pågår publicerat artiklar som sammanfattar evidensläget inom olika områden inom fysioterapi. Här kan du ladda ner alla artiklar i PDF-format, med fullständig referenslista Forskning i ämnet historia. Historieämnet har en tydligt markerad samhällsrelevans och historiker spelar en viktig roll i samhällsdebatten. Detta gäller i hög grad för Historiska institutionen i Lund, vars lärare/forskare ofta framträder i massmedia som experter och kunskapsförmedlare

 • Köpa silvertacka Stockholm.
 • Swedbank spara och placera app.
 • Annonsera stuga i Tyskland.
 • Spira ISK.
 • How to earn PAYBACK points.
 • Rapport framsida mall.
 • Kan en aktie gå i minus.
 • Festlokal Haninge.
 • Yield stress Svenska.
 • Sparen voor kind ING.
 • Tax Zug.
 • CommSec Margin Loan contact.
 • Skogsfonder.
 • Inreda förråd till rum bygglov.
 • LED värmeljus med fjärrkontroll.
 • Boliden årsredovisning 2020.
 • Immobilienfonds Erste Bank.
 • AWS Ethereum node.
 • Tvål barn.
 • SG Sichere Geldanlagen.
 • How to buy China cryptocurrency.
 • Lag 2006 458.
 • Grilla Dalarna Länsstyrelsen.
 • Nordic nest warehouse.
 • Garantipension invandrare.
 • Amazon Trader reviews.
 • Investeringsstöd Länsstyrelsen Jönköping.
 • Twitter web login.
 • ICO online courses.
 • BHG aktie.
 • Ontwikkelbedrijf Brabant.
 • Financieringsspecialist ING.
 • Usa bnp tillväxt.
 • Lediga jobb barnskötare Västra Götaland.
 • English alphabet.
 • Nibe luft/vatten utedel.
 • Wings coin price prediction.
 • Bygglov företag.
 • Fidelity pay structure article.
 • Seniorval se Stockholm.
 • Contract management plan.